• ماموریت مرکز:
    مشارکـت و تلاش در توسعه و ارتقاء سطح علوم مختلف در کشـور، از طـریق عینیت بخشیدن به توسعه، ترویج و انتقال تجـارب و مهـارت ها
  • چشم انداز: مرکز همایشهای علمی مرکزی توسعه یافته، برای پرورش و فرهنگ سازی مفاهیم بنیادی و کاربردی علوم مختلف و انتقال تجارب برتر در ایران و جهان به مدیران، کارشناسان و پژوهشگران و با جایگاه برتر علمی و ترویجی در سطح کشور است.

بخشی ازفعالیت های آموزشی مرکز:

برخی از مخاطبین این مرکز: