• ماموریت مرکز:
  مشارکـت و تلاش در توسعه و ارتقاء سطح علوم مختلف در کشـور، از طـریق عینیت بخشیدن به توسعه، ترویج و انتقال تجـارب و مهـارت ها
 • چشم انداز: مرکز همایشهای علمی مرکزی توسعه یافته، برای پرورش و فرهنگ سازی مفاهیم بنیادی و کاربردی علوم مختلف و انتقال تجارب برتر در ایران و جهان به مدیران، کارشناسان و پژوهشگران و با جایگاه برتر علمی و ترویجی در سطح کشور است.

بخشی ازفعالیت های آموزشی مرکز:

 • برگزاری کارگاهای آمـوزشی در محل سازمان ها:
 • نه دوره کارگاه آمـوزشی تربیت ارزیـاب نظام پیشنهادها
 • شش دوره تربیت دبیر نظام پیشنهادها
 • سه دوره نحوی استقرار نظام پیشنهادها
 • چهار دوره الزامات نظام پیشنهادها
 • سه دوره رهبری خلاق
 • دو دوره تفکر ناب
 • دو دوره بازاریابی اجتماعی با رویکرد ایده پردازی و نظام پیشنهادها
 • برگزاری کارگاها، سمینارها و دوره های آموزشی:
 • دوازده دوره کـارگـاه آموزشی تربیت ارزیاب جایزه ملی نظام پیشنهادها
 • هشت دوره کارگاه آموزشی تـربیت دبـیر نظام پیشنهادها
 • چهار دوره کارگاه آموزشی نحوه استقرار نظام پیشنهادها
 • سه دوره کارگاه فنون خلاقیت و ارائه پیشنهاد

برخی از مخاطبین این مرکز: