همایش های برگزار شده در این مرکز

پانزده دوره همایش و نه دوره جشنواره ملی نظام پیشنهادها (۱۳۹۷- ۱۳۷۸)
سه دوره همایش بین المللی شهر الکترونیک (۱۳۹۶- ۱۳۸۶)
چهار دوره همایش ملی مدیریت عملکرد (۱۳۹۶- ۱۳۸۱)
دو دوره همایش ملی مدیریت فرآیندهای سازمانی (۱۳۹۰- ۱۳۸۸)
دو دوره همایش ملی سرمایه گزاری مخاطره پذیر (۱۳۸۵- ۱۳۸۳)
دو دوره همایش ملی غشاء و فرآیندهای غشایی (۱۳۹۴- ۱۳۸۹)
دو دوره نمایشگاه و جشنواره آموزش ایران (۱۳۹۱- ۱۳۸۸)
دو دوره نمایشگاه و جلوه های خود باوری (۱۳۹۱- ۱۳۸۷)
هماش ملی جهانی شدن و تعلیم و تربیت (۱۳۸۳)
همایش ملی توسعه شایسته سالاری در سازمانها (۱۳۸۴)
همایش ملی راهکارهای نوین تأمین نگهداشت، انتقال و توزیع فرآورده های نفتی (۱۳۸۸)
همایش ملی مدیریت شهری و مدیریت عملکرد - شهرداری ساری (۱۳۸۹)
همایش بین المللی برامه ریزی و توسعه شهری- شهرداری تهران (۱۳۹۴)

برگزاری کارگاه ها، سمینارها و دوره های آموزشی:

چهارده دوره کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب جایزه ملی نظام پیشنهادها
ده دوره کارگاه آموزشی تربیت دبیر نظام پیشنهادها
چهار دوره کارگاه آموزشی نحوه استقرار نظام پیشنهادها
سه دوره کارگاه فنون خلاقیت و ارائه پیشنهاد

برگزاری کارگاه های آموزشی در محل سازمان ها:

دوازده دوره کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب نظام پیشنهادها
هشت دوره تربیت دبیر نظام پیشنهادها
شش دوره نحوی استقرار نظام پیشنهادها
هشت دوره الزامات نظام پیشنهادها
پنج دوره رهبری خلاق
چهار دوره تفکر ناب
دو دوره بازاریابی اجتماعی با رویکرد ایده پردازی و نظام پیشنهادها