<
teamidea

نشست شورای سیاست گذاری "اولین همایش ملی بومی سازی آموزش زبان های خارجینشست شورای سیاست گذاری "اولین همایش ملی بومی سازی آموزش زبان های خارجی" با محوریت بررسی اهداف و محورهای پیشنهادی این همایش، دوم اسفندماه در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد. دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، دکتر سید عبدالحمید احمدی معاون آموزشی و فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، فرج الله طالبی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محمد اسحاقی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر محسن قزنفلی مشاور رییس جهاددانشگاهی، دکتر سید سعید هاشمی معاون آموزشی جهاددانشگاهی، عباس نجار از بنیاد سعدی، بهرام باقری از کانون زبان ایران، محمدنبی کریمی از دانشگاه خوارزمی تهران، رضا مقدم کیا از دانشگاه تهران، قدرت حاجی رستملو از جهاددانشگاهی، دکتر احمد شریفی زاده از سازمان جهاددانشگاهی تهران، سید امیر آقایی از ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی ریاست جمهوری، حسین ساری از شبکه آموزش صدا و سیما و انسیه خزعلی از دانشگاه الزهرا(س) از حاضران در این نشست بودند. در ابتدای این نشست دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی اظهار کرد: تاریخچه برگزاری این همایش به آخرین دیدار شورای عالی انقلاب فرهنگی با رهبر معظم انقلاب باز می گردد که ایشان در این دیدار زمان زیادی را صرف بحث زبان انگلیسی، اهمیت و ضرورت آموزش آن کردند.رهبر انقلاب در ادامه ابراز نگرانی هم کردند که به طور طبیعی غربی ها سعی می کنند فرهنگ خود را به طور مستقیم و غیرمستقیم در این کتب به ما منتقل کنند و لازم است در زمینه منابع این زبان کار جدی انجام دهیم. وی در ادامه گفت: بنده پس از آن دیدار با توجه به این که بخش زیادی از فعالیت های این نهاد آموزش در سطح عالی علمی کاربردی و تخصصی کوتاه مدت است، موضوع را با معاونان جهاددانشگاهی به ویژه دکتر قرنفلی که معاون وقت آموزشی این نهاد در آن زمان بودند مطرح کردم که وی پس از بررسی و انجام اقدامات لازم، تصمیم به برگزاری همایش گرفت. در ادامه دکتر قرنفلی مشاور رییس جهاددانشگاهی تصریح کرد: هدف این جلسه سیاست گذاری برای همایشی است که در پاییز سال آینده تحت عنوان "همایش ملی بومی سازی آموزش زبان های خارجی" برگزار خواهد شد. موضوع بومی سازی آموزش زبان های خارجی به سال 1392 سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی باز می گردد که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای این شورا نکاتی را در رابطه با مسایل فرهنگی و بحث زبان انگلیسی مطرح کردند. پس از فرمایش رهبر انقلاب، این موضوع در شورای علمی جهاد بررسی و کار به حوزه آموزش جهاد واگذار شد. دکتر قرنفلی بیان کرد: کارگروهی تشکیل و همایشی در سال 93 با عنوان "بومی سازی تولید منابع آموزش زبان انگلیسی" برگزار شد. این حرکت فرصت خوبی بود و 20 کار علمی و مقاله تهیه و 10 مقاله در همایش ارایه شد. جمع بندی همایش نتایج خوبی داشت و به دنبال آن آسیب ها و تهدیدهای فرهنگی شناسایی شد؛ در این همایش به این نتیجه رسیدیم که این موضوع یک موضوع ملی است و به یک عزم ملی نیاز دارد. در نتیجه به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد برگزاری یک همایش ملی را دادیم. پس از چند جلسه شورا نیز با این موضوع موافقت کرد و ایجاد دبیرخانه همایش و دعوت عمومی را به ما واگذار کردند.

سلام