ارکان همایش

رئیس همایش: دکتر حمیدرضا طیبی، رئیس جهاددانشگاهی

رئیس شورای سیاستگذاری: دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

دبیر شورای سیاستگذاری: دکتر محمد اسحاقی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی

دبیر همایش: دکتر سید سعید هاشمی، جهاددانشگاهی

دبیر علمی همایش: دکتر قدرت حاجی رستم لو

دبیر اجرایی همایش: مهندس محمد ولدخانی