اعضای کمیته علمی همایش

(بر اساس حروف الفبا)

علی آقاپور، مدیر طرح و برنامه ریزی شورای عالی انقلاب فرهنگی

دکتر بیجندی، معاون آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر قدرت حاجی رستم لو، مدیر گروه زبان جهاددانشگاهی

دکتر علی اکبر سلیمانی، مدیر کل اجرایی آموزش جهاددانشگاهی

دکتر عنانی سراب، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهدی فیض، سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش

دکتر محسن قرنقلی، جهاددانشگاهی

دکتر احمد قماشچی، مدیر برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی شورای عالی انقلاب فرهنگی

دکتر حسین کلانتری، مدیر برنامه ریزی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

دکتر محمد علی گودرزی، معاون پژوهشی موسسه علمی کاربردی جهاددانشگاهی

دکتر محمد مطلبی، رئیس پژوهشکده توسعه پژوهشگاه علوم انسانی