اهداف و محورهای همایش

 

هدف همایش:

  • توسعه دانش و فناوری تولید منابع بومی آموزش عمومی زبان­های خارجی عاری از آسیب­های فرهنگی

 


 

محورهای همایش:

- اصول و مبانی ناظر بر تهیه و تدوین منابع آموزشی زبان­های خارجی شامل: زبان­شناختی، روان­شناختی، فرهنگی و …

- رویکردها و روش­های تهیه و تدوین منابع آموزشی زبان­های خارجی

- ابعاد هنری، فناوری و اقتصادی تهیه و تدوین منابع بومی آموزش زبان­های خارجی

- وضعیت موجود تهیه و تدوین منابع آموزشی زبان­های خارجی داخلی و خارجی از منظر کیفیت محتوا، استمرار، استقبال ذی­نفعان و رقابت­ پذیری

- تجارب کشورهای غیر انگلیسی زبان با تاکید بر کشورهای مسلمان در تولید منابع بومی آموزش زبان­های خارجی

- آسیب­ شناسی فرهنگی منابع آموزشی زبان­های خارجی

- چشم ­انداز، اهداف، راهبردها و سیاست­های تهیه و تدوین منابع بومی آموزش زبان­های خارجی مطلوب

- راهکارهای استفاده بهینه از فرهنگ اسلامی – ایرانی در تهیه و تدوین منابع بومی آموزش زبان­های خارجی

- استانداردهای بین­المللی، نظام ارزشیابی و نقش مدرسان و فراگیران در تهیه و تدوین منابع بومی آموزش زبان­های خارجی

- زیر­ساخت­ها و الزامات تهیه و تدوین منابع بومی آموزش زبان­های خارجی (قوانین و مقررات، دستگاه­ها و نهادهای متولی، مدیریت، اعتبار­بخشی و مشوق­ها …)