زمانبندی همایش

ارسال اصل مقالات ۳۰ آبان ماه ۹۶
اعلام پذیرش مقالات ۱۲ آذر ماه ۹۶
ثبت نام در همایش ۱۸ آذرماه ۹۶