زمانبندی همایش

ارسال اصل مقالات ۳۰ مهر ماه ۹۶
اعلام پذیرش مقالات ۱۵ آبان ماه ۹۶
ثبت نام در همایش ۱ آذرماه ۹۶