ثبت نام در همایش | همایش ملی مدیریت عملکرد
همایش ملی مدیریت عملکرد

ثبت نام در همایش

هزینه ثبت نام در همایش : 5/000/000 ریال

جشنواره تجارب   : به زودی اعلام می گردد.

متقاضیان هزینه مربوطه را به حساب جاری شماره 135854468 بانک تجارت شعبه اردیبهشت (کد 187) به نام جهاددانشگاهی واحد تهران، سیستم شبا به شماره IR130180000000000135854468 ، واریز و رسید آن را به همراه فرم درخواست به دبیرخانه ارسال نمایند.

رفتن به بالا